Skip to content

Content

Bogachenko V.V. “HUMAN-DIMENSION” AS A METHODOLOGICAL CRITERION OF SOCIOSYNERGETICS IN THE POST-NONCLASSICAL PARADIGM'S ASPECT
Vinogradova N.M., Nachev A.P., Ding Yu. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF CONFUCIAN VALUES IN THE FORMATION AND UPBRINGING OF THE INDIVIDUAL IN CHINA: HISTORY AND MODERNITY
Gedikova N.P. CONCEPTS OF FREEDOM IN SOCIO-PHILOSOPHICAL CONTEXT
Dobrolyubsky A.O. DISPLAY OF SIMILARITY, LIKENESS AND ANALOGY OF PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS IN MODERN LIFE
Ilyina Anna SELF-REALIZATION OF PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION
Korsak M.V. Yampolskaya N.I. PRIORITIES OF ART AND ESTHETIC EDUCATION DURING SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION
Kravchenko H.S. THE VALUE OF MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN THE MODERN UKRAINIAN SOCIETY
Madi H.I. VECTORS OF ECONOMIC MARGINALIZATION ANALYSIS: SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT
Mohammad A.S. CULTURAL BORDER AS TOPOS OF VIRTUAL CULTURE
Nerubasskaya A.A. SYSTEM COMPONATION OF PHILOSOPHICAL IDEAS OF HUMAN BEING ON THE EXAMPLE OF THE RENAISSANCE ERA
Pavlenko K.M. SOME PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL OF MEASUREMENT PSYCHO-PHYSIOLOGICAL ASPECT OF COMPENSATION
Palchinska M.V. SOCIALIZATION OF A PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF SOCIETY VIRTUALIZATION
Prokopovich L.V. THEORIES OF MYTH IN THE DISCOURSE OF THEATRICALITY OF BEING: THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT
Rodian M.V. PROBLEM OF IDENTITY SEARCH IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY
Savusin N.P. LOGICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR THE EXPANSION OF A FORMAL APPARATUS (LTD-LANGUAGE) SERVING PARAMETRIC GENERAL SYSTEMS THEORY
Shragin-Katz A. CONCEPT OF HUMAN IN THE PHILOSOPHY OF EXISTENTIALISM, AND MICHEL FOUCAULT. COMPARATIVE ANALYSIS
Борінштейн Є.Р. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л.В. ПРОКОПОВИЧ «ТЕАТРАЛЬНІСТЬ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЯВАХ КУЛЬТУРИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Голубович І.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПРОКОПОВИЧ Л.В. «ТЕАТРАЛЬНІСТЬ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЯВАХ КУЛЬТУРИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Корабльова Н.С. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л.В. ПРОКОПОВИЧ «ТЕАТРАЛЬНІСТЬ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЯВАХ КУЛЬТУРИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Пунченко О.П. РЕЗЕНЦИЯ НА МОНОГРАФИЮ ВОДОПЬЯНОВА П.А. И КРИСАЧЕНКО В.С. «СТРАТЕГИЯ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (МИНСК: БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА, 2018. – 306 С.)

Атаманюк Зоя Миколаївна, Торгашина Анастасія МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРИ
Большакова Ольга Віталіївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» ДО ПОСЛУГ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ
Борінштейн Євген Руславович ФІЛОСОФІЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА ФІЛОСОФІЯ ДЕФЛЯЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Гансова Эмма Августовна МЕТОДОЛОГІЯ  АНАЛІЗУ СУСПІЛЬСТВА
Грішина Богдана Володимирівна, Петінова Оксана Борисівна «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ОСНОВА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Добролюбська Юлія Андріївна Методологічне підґрунтя польської філософії історії
Кіссе Антон Іванович ГРОШІ І ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ЯК СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Кравченко Ганна Станіславівна РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ – СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Кучерук Олег Алексеевич ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Литинская Надежда Викторовна СОВРЕМЕННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Олійник Діана Олександрівна СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:  СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Олейніков Юрій Васильович ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Орленко Ирина Николаевна ВЗАИМНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Прокопович Лада Валеріївна АПЛОДИСМЕНТИ В ПОЛІТИЧНОМУ «ТЕАТРІ»: СОЦІОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ТЕХНОЛОГІЇ
Плавич Володимир Петрович ДУХОВНА ОСНОВА ПРИРОДНОГО САМОКОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТА
Поплавская Татьяна Николаевна ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ (аксиологический аспект)
Ровенчак Ольга Адамівна, Володько Вікторія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ІММІҐРАНТІВ У США
Рожковская Валентина Николаевна ФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ І ПОНЯТТЯ «РЕАЛЬНОСТІ» У В.ГЕЙЗЕНБЕРГА
Рибакова Катерина Миколаївна ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОНОТЕОРЕТИЧНИХ ПРАКТИК В СУЧАСНІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ
Савусин Николай Павлович ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАСШИРЕННИЯ ЯЗЫКА ЯТО, СЛУЖАЩЕГО ФОРМАЛИЗМОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
Стовпець Олександр Васильович, Стовпець Василь Григорович Соціально-філософські аспекти підвищення кваліфікації фахівців морського транспорту
Ткаченко Катерина Валеріївна ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ  У ФІЛОСОФІЇ П. РІКЕРА
Торгашина Анастасія, Погорєлова Олена Олександрівна СОЦІАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Цибра Микола Федорович МЕТАНОЙЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ: ДЕФІНІЦІЇ, КОНСЕКВЕНТНІ ОСОБЛИВОСТІ
Рубский Вячеслав Николаевич ПРОБЛЕМИ  ІДЕНТИФІКАЦІЇ  ІСТИННОСТІ  СВІТОГЛЯДУ