Skip to content

Зміст

Ананьєва Олена Павлівна Вплив сучасних філософсько-освітніх концепцій на  прогресивні зміни в системі освіти
Антонов Олег Володимирович Влада – постмодерністське бачення
Атаманюк Зоя Миколаївна Антропоцентричний неоплатонізм в філософії епохи відродження
Афанасьєв Олександр Іванович Норми науковості та професіоналізм у гуманітарних науках
Балашенко Інна Валеріївна Проблеми філософського осмислення мови в сучаному українському суспільстві
Борінштейн Євген Руславович

Лазарева Алла Олексіївна

Націєтворчі процеси в україні як основа консолідації сучасного суспільств
Борисова Тетяна Вікторівна Критичний погляд на філософську спадщину р. Ейкена
Виноградов Олексій

Володимирович

Релігійні та правові норми правління в шиїтському ісламі
Виноградова Наталя Михайлівна Категоріальний апарат філософії та релігії (методологічний аспект)
Ворніков Віктор Іванович Суспільство, що самоорганізується, як складна конвенціональна система
Дмітрієва Маргарита

Степанівна

Інституціоналізація в ракурсі соціальної філософії та соціології
Кавалеров Анатолій

Анатолійович

Соціально-філософська специфіка дослідження кризового стану суспільства
Каранфілова Олена

Володимирівна

Креативні стратегії в модулюванні творчої діяльності як базис особистісного саморозвитку
Кондрусєва Валентина

Михайлівна

Проблеми та протиріччя сучасного інформаційного суспільства (соціально-антропологічний аспект)
Крапівник Ганна

Олександрівна

Культурно-антропологічна рефлексія злочину та його розкриття
Куба Віктор Васильович Генотип «душі» як феномен соціальної комунікації
Куценко Вікторія Юріївна Аскетизм в православній традиції та формування самосвідомості особистості
Лазарева Алла Олексіївна Університет «третього віку» як інститут ресоціалізації людей похилого віку
Найдьонов Олександр

Григорович

Вища освіта як соціальний інститут в контексті теорії соціальної ентропії
Погорєлова  Олена

ОлександрівнаПідгорна

Катерина Володимирівна

Вплив східних оздоровчих систем на формуваннякультури здоров'я
Поліщук Наталія

Володимирівна

Виховання ноосферної й антропокосмічної свідомості та духовності в контексті інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу
Сакун Айта Валдуровна Мислення в еволюції соціального буття: контентІнформації та знання
Тікаєва Юлія Іванівна Соціально – комунікативні властивості віртуальної реальності та її образні риси
Тимохов Олександр

Володимирович

Роль творчих можливостей особистості у формуванні панорамного мислення
Мисик Ірина Георгіївна

Урсул Вікторія Сергіївна

Лекційний дискурс в комунікативному просторі освіти
Хлопко Олег Станіславович Буття правосвідомості  за радянських та пострадянських часів як вимір прагнення до цінностей громадянського суспільства
Цибра Микола Федорович Трансформації світоглядних орієнтирів соціуму як наріжне завдання освіти
Олексій Чечельницький Роль творчості в системі цінностей сучасної людини
Борінштейн Євген Руславович

Юшкевич Юлія Сергіївна

Трансформація аксіосфери моралі сучасного українського успільства

Content

Bogachenko V.V. Deviation and marginalization as nonlinear socio-cultural invariants for the process of self-identification of social activity subject
Боринштейн Евгений Руславович The foundation of humanization and humanitarization of higher education in ukraine: socio-philosophical aspect
Sadokha O.V.

Varich N. I.

Explication of idea of justice in the philosophical and educational discourses
Golubytska G. V. Strategic representation  of  old testament historicism in  georges florovsky' history of philosophy
Zamkova N. L. Relationship between language and culture in the “national projects” of the xixth century
Kryzhantovsky A. V.

Kryzhantovskaya T. I.

The pattens of conflict as an opportunity to anticipate changing system
Krymets L. V. Scientifically-educational space is in the field of social-philosophical discursus
Melnyk Yuriy Self-awareness in the paradigm of self-identity
Nivnya Anna Ritual in the context of space symbolisation
Palchinska Marianne Theory virtualization society: a conceptual framework
Polibza H. The role of advertising communications in shaping public consciousness
Popkov Vasyl New person - mystery and meaning of christianity
Punchenko O. P.

Kozlenko P. E.

The information resources of society: the essence, structure, forms of representation and role in social development
Samchuk Larisa Language conflicts in ukraine as an object of research of philosophy of education
Timokhov О.V. Panoramic, like a special phenomenon in system of classification types of thinking kinds
Feldman O. Altruistic component of «lessons of history»
Alexis V. Halapsis Iovem imperium, or sacred aspects of roman «globalization»
Dr. Khudenko Andrey V. Pleasure: event of person incarnation (philosophical essay).
Tsybra N. Nonlinear methodology that the use of some her elements in scientific cognition
Shevchenko A. A. Social and philosophical problems of creating a culture of technical creativity of the individual in the twenty first century
Aksenova Vera Nationalist discourse ideas to the civilization of ukraine
E. Ananeva Tolerance in the development of educational systems of the countries ethno-cultural pluralism (west european society)
Mikhailik Oleg

Parvadov Leonid

Health as a humanitarian problem