Перейти до контенту

Зміст

Ананьєва Олена Павлівна Вплив сучасних філософсько-освітніх концепцій на  прогресивні зміни в системі освіти
Антонов Олег Володимирович Влада – постмодерністське бачення
Атаманюк Зоя Миколаївна Антропоцентричний неоплатонізм в філософії епохи відродження
Афанасьєв Олександр Іванович Норми науковості та професіоналізм у гуманітарних науках
Балашенко Інна Валеріївна Проблеми філософського осмислення мови в сучаному українському суспільстві
Борінштейн Євген Руславович

Лазарева Алла Олексіївна

Націєтворчі процеси в україні як основа консолідації сучасного суспільств
Борисова Тетяна Вікторівна Критичний погляд на філософську спадщину р. Ейкена
Виноградов Олексій

Володимирович

Релігійні та правові норми правління в шиїтському ісламі
Виноградова Наталя Михайлівна Категоріальний апарат філософії та релігії (методологічний аспект)
Ворніков Віктор Іванович Суспільство, що самоорганізується, як складна конвенціональна система
Дмітрієва Маргарита

Степанівна

Інституціоналізація в ракурсі соціальної філософії та соціології
Кавалеров Анатолій

Анатолійович

Соціально-філософська специфіка дослідження кризового стану суспільства
Каранфілова Олена

Володимирівна

Креативні стратегії в модулюванні творчої діяльності як базис особистісного саморозвитку
Кондрусєва Валентина

Михайлівна

Проблеми та протиріччя сучасного інформаційного суспільства (соціально-антропологічний аспект)
Крапівник Ганна

Олександрівна

Культурно-антропологічна рефлексія злочину та його розкриття
Куба Віктор Васильович Генотип «душі» як феномен соціальної комунікації
Куценко Вікторія Юріївна Аскетизм в православній традиції та формування самосвідомості особистості
Лазарева Алла Олексіївна Університет «третього віку» як інститут ресоціалізації людей похилого віку
Найдьонов Олександр

Григорович

Вища освіта як соціальний інститут в контексті теорії соціальної ентропії
Погорєлова  Олена

ОлександрівнаПідгорна

Катерина Володимирівна

Вплив східних оздоровчих систем на формуваннякультури здоров'я
Поліщук Наталія

Володимирівна

Виховання ноосферної й антропокосмічної свідомості та духовності в контексті інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу
Сакун Айта Валдуровна Мислення в еволюції соціального буття: контентІнформації та знання
Тікаєва Юлія Іванівна Соціально – комунікативні властивості віртуальної реальності та її образні риси
Тимохов Олександр

Володимирович

Роль творчих можливостей особистості у формуванні панорамного мислення
Мисик Ірина Георгіївна

Урсул Вікторія Сергіївна

Лекційний дискурс в комунікативному просторі освіти
Хлопко Олег Станіславович Буття правосвідомості  за радянських та пострадянських часів як вимір прагнення до цінностей громадянського суспільства
Цибра Микола Федорович Трансформації світоглядних орієнтирів соціуму як наріжне завдання освіти
Олексій Чечельницький Роль творчості в системі цінностей сучасної людини
Борінштейн Євген Руславович

Юшкевич Юлія Сергіївна

Трансформація аксіосфери моралі сучасного українського успільства

Аксьонова Віра Ігорівна ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО  РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Ананьєва Олена Павлівна ТОЛЕРАНТНІСТЬ У РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ КРАЇН ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ (ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ)
Богаченко Валентина Вікторівна ДЕВІАЦІЯ ТА МАРГІНАЛІЗАЦІЇ ЯК НЕЛІНІЙНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ІНВАРІАНТИ ПРОЦЕСУ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ
Borinshteyn Yevgeny Ruslavovich  THE FOUNDATION OF HUMANIZATION AND HUMANITARIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT
Голубицька Ганна Вітальевна  СТРАТЕГІЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СТАРОЗАПОВІТНОГО ІСТОРИЗМУ  В ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ Г. В. ФЛОРОВСЬКОГО
Долженков Олег Олександрович  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Замкова Наталія Леонідівна  ВІДНОСИНИ МІЖ МОВОЮ ТА КУЛЬТУРОЮ  В «НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ» XIX СТОРІЧЧЯ
Кавалеров Анатолій Анатолійович  ІДЕАЛ ЯК ОСНОВА ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ ІНДИВІДА ТА СУСПІЛЬСТВА
Кадієвська Ірина Аркадіївна Нарядько Галина Яківна  ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Кравцов Юрій Сергійович  Якуніна Алла Олександрівна  CОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ»
Крижантовська Татьяна Ивановна  Крижантовський Анатолій Васильович  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИРІЧ
Кримець Людмила Володимирівна  НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКОГО  ДИСКУРСУ
Мельник Юрій Михайлович  САМОСВІДОМІСТЬ В ПАРАДИГМІ САМОРЕАЛІЗАЦІІ ОСОБИСТОСТІ
Михайлик Олег Григорович  Парвадов Леонид Анисимович   ЗДОРОВ’Я ЯК ГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА
Нарядько Галина Яківна  ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСТЬ» В ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
Нивня Ганна Олександрівна  РИТУАЛ У КОНТЕКСТІ СИМВОЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ
Пальчинська Маріанна Викторівна  ТЕОРІЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА
Полібза Олена Олегівна  РОЛЬ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ  СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Попков Василь Васильович   НОВА ЛЮДИНА – ТАЄМНИЦЯ І СЕНС ХРИСТИЯНСТВА
Пунченко Олег Петрович  Козленко Павло Єфимович  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СУСПІЛЬСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА РОЛЬ У СУСПЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
Садоха Олена Володимирівна  Варич Наталія Іванівна  ЕКСПЛІКАЦІЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ФІЛОСОФСЬКООСВІТНІХ ДИСКУРСАХ
Самчук Лариса Сергіївна  МОВНІ КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Скловський Ігор Зіновійович  ЕТНОКОМУНІКАТИВНІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РАДИКАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Стовпець Олександр Васильович  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ЛОБІЗМ  ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КУЛЬТУРУ  ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Тимохов Олександр Володимирович  ПАНОРАМНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ФЕНОМЕН В СИСТЕМІ КЛАСИФІКАЦІЇ  ВИДІВ МИСЛЕННЯ
Фельдман Олександр Борисович  АЛЬТРУЇСТИЧНА СКЛАДОВА «УРОКІВ ІСТОРІЇ»
Alexis V. Halapsis IOVEM IMPERIUM, OR SACRED ASPECTS OF ROMAN «GLOBALIZATION»
Худенко Андрій Володимирович ЗАДОВОЛЕННЯ: ПОДІЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ
Цибра Микола Федорович  ЕЛЕМЕНТИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
Шевченко Ганна Анатоліївна  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ХХІ СТОРІЧЧІ