Перейти до контенту

Зміст

Богаченко В.В. «ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОСТЬ» КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ СОЦИОСИНЕРГЕТИКИ В АСПЕКТЕ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Виноградова Н.М., Начев А.П,, Дин Юйцзин РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНФУЦИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ В КИТАЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Гедікова Н.П. ПОНЯТТЯ СВОБОДИ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
Добролюбський А.О. ВІДОБРАЖЕННЯ СХОЖОСТІ, ПОДІБНОСТІ І АНАЛОГІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ В СУЧАСНОМУ БУТТІ
Ilyina Anna SELF-REALIZATION OF PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION
Корсак М.В., Ямпольская Н.И. ПРИОРИТЕТЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Кравченко Г.С. ЦІННІСТЬ ШЛЮБУ ТА СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Маді Г.І. ВЕКТОРИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Амери Сияхуи Мохаммад Амин Абдолхамид Ра КУЛЬТУРНАЯ ГРАНИЦА КАК ТОПОС ВИРТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Нерубасская А.А. СИСТЕМНОЕ КОМПОНИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ ЭПОХИ РЕНЕССАНС
Павленко К.М. ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПСИХОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ КОМПЕНСАЦІЇ
Пальчинська М.В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Прокопович Л.В. ТЕОРІЇ МІФУ В ДИСКУРСІ ТЕАТРАЛЬНОСТІ БУТТЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Родян М.В. ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ІДЕНТИЧНОСТІ В СЬОГОЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Савусин Н.П. ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФОРМАЛЬНОГО АППАРАТА (ЯЗЫКА ЯТО), ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПАРАМЕТРИЧЕСКУЮ ОБЩУЮ ТЕОРИЮ СИСТЕМ
Шрагин-Кац А. КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И МИШЕЛЯ ФУКО. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Борінштейн Є.Р. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л.В. ПРОКОПОВИЧ «ТЕАТРАЛЬНІСТЬ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЯВАХ КУЛЬТУРИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Голубович І.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПРОКОПОВИЧ Л.В. «ТЕАТРАЛЬНІСТЬ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЯВАХ КУЛЬТУРИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Корабльова Н.С. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л.В. ПРОКОПОВИЧ «ТЕАТРАЛЬНІСТЬ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЯВАХ КУЛЬТУРИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Пунченко О.П. РЕЗЕНЦИЯ НА МОНОГРАФИЮ ВОДОПЬЯНОВА П.А. И КРИСАЧЕНКО В.С. «СТРАТЕГИЯ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (МИНСК: БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА, 2018. – 306 С.)

Atamanyuk Zoya Understanding of freedom in the philosophy of existentialism
Белявская Елена Константиновна Категория «пространство» в русско-византийском договоре 944 года
Білянська Олена Юріївна Філософські аспекти соціокультурної динаміки сучасного українського суспільства
Борінштейн Євген Руславович Феномен грошей в історії людства: соціально-філософський аналіз
Гансова Емма Августівна Логико-методологические основания философско-социологического синтеза
Донникова Ирина Анатольевна Мальченко Владимир Викторович «Сборка» человека как самоорганизация в культуре
Димчук Анатолій Володимирович Масонські  ідеї та філософська антропологія в епоху модерну
Ільїна Галина Володимирівна Візуальне пізнання в патристиці: від світла бога до світла істини
Кучерук Олег Алексеевич Ценностные ориентиры современного общества
Маді Галина Іванівна Економічна маргінальність в умовах становлення інформаційного суспільства в україні: соціально-філософський аспект
Нівня Ганна Олександрівна Ритуал у ракурсі теорії соціальної комунікації
Орленко Ірина Миколаївна Сучасна типізація соціально-дезаптованої сім’ї у філософському вимірі
Пальчинська Мар'яна Вікторівна Соціально-філософські інтерпретації простору і часу та їх особливості в сучасних соціокультурних умовах
Петінова Оксана Борисівна Homo economicus: міждисциплінарне зближення альтернативних дослідницьких підходів
Попков Василий Васильевич Ткачук Игорь Николаевич Онтологический смысл диалектики централизма и децентрализации
Рудан Наталья Сергеевна Особенности становления украинской экономической культуры
Solovyova Irina Processes of european integration and informatization in modern ukrainian education
Цибра Микола Федорович Субстанція гідності
Чурікова Катерина Володимирівна Кіссе Антон Іванович Сутність гуманізації та гуманітаризації сучасної освіти

 

Атаманюк Зоя Миколаївна Основні підходи до розуміння особистості на перетині філософії та психології
Байрамова Олена Вікторівна Екологічна складова системи вищої морської освіти:філософсько-методологічний аспект
Боринштейн Евгений Руславович Роль логістики у розвитку креативної особистості: екзистенційні підвалини homo genialis
Ванюшина Олена Фелісівна Комунікативні практики в освітньому процесі
Ільїна Галина Володимирівна Плюральність метафори в пізнанні істини: історико-філософський аналіз
Кіссе Антон Іванович Стратегія превентивної дипломатії етнічного конфлікту: точка зору соціальної філософії
Кримець Людмила Володимирівна Філософсько-релігієзнавчі аспекти військової теорії та практики
Найдьонов Олександр Григорович Теоретико-методологічні принципи дослідження ціннісно-смислових вимірів мережевого суспільства
Новосад Крістіна Ярославівна Нові соціальні ризики міжнародної трудової міграції
Ногінська Аліна Олександрівна Чебан Оксана Михайлівна Особливості впровадження міжпредметних зв'язків в навчально-виховний процес студентів аграріїв
Oksana Petinova The homo economicus model: system-wide parameters
Плавич Володимир Петрович Формування і зміна нової освітньої парадигми ххі століття
Рибка Наталія Миколаївна Філософська екскурсія: потенціал та ризики
Стовпець Олександр Васильович Постмодерні тенденції у розвитку мистецтва в контексті дослідження інституту інтелектуальної власності
Ханжи Владимир Борисович Проблема теодицеи в средневековой мысли часть 2. Фома аквинский: парадоксы сочетания божьего провидения и разумной свободы
Худенко Андрей Владимирович Режим знания и «парадигма сложности»
Чернега Тетяна Миколаївна До питання про вивчення співвідношення загальнофілософських та соціально-економічних передумов виникнення античної науки в контексті викладання магістрам навчальної дисципліни «філософія науки»
Чурікова Катерина Володимирівна Балашенко Інна Валеріївна Роль конфлікту в процесі формування соціальної групи (за л. Козером)
Якухно Іван Іванович Науково – методологічні та практичні проблеми релігійної освіти в україні
Ярош Ондор Данилович Соціалізуюче оточення

 

Амин Ра ІДЕЯ ЦИКЛІЧНОГО ЧАСУ: ПЛАТОН І ЦИЦЕРОН
Аксьонова Віра Ігорівна, Скловський Ігор Зіновійович ПОШУК ЄДНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПЛОЩИНІ ОСОБЛИВОСТЕЙСОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ
Атаманюк Зоя Миколаївна ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У РЕЛІГІЙНОМУ КОНТЕКСТІ КОМПЕНДІУМУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Бакуменко Р. И. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМИНЕНИЙ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Балашенко Інна Валеріївна, Колесник Дар’я Миколаївна ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Борінштейн Євген Руславович, Іванова Наталя Володимирівна СТРАТЕГІЇ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІз
Борінштейн Євген Руславович, Стовпець Олександр Васильович, Філософська проблематика співвідношення «інтелектуального» і «творчого» в сучасних інформаційних реаліях
Гансова Эмма Августовна Место и роль образования в процессе  социализации  личности в условиях  современного украинского общества
Гольд Ольга Феліксівна УРБАНИЗАЦИЯ В ГЛОБАЛИЗАЦИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ КАК КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Звонок Олександр Анатолійович ВІРТУАЛЬНА РЕЛІГІЙНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОСТОРІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Іванова Наталя Володимирівна  МИСЛЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРАХ СМИСЛУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Мисик Ирина Георгиевна Ритм в аспекте социального времени
Олейніков Юрій   Васильович МІСЦЕ  ЕСТЕТИКИ  В   СИСТЕМІ  ФІЛОСОФСЬКОГО  ЗНАННЯ ТА    ЇЇ  ФУНКЦІЇ
Орленко Ирина Николаевна Социальная дезадаптация как объект социально-философского исследования
Плавич Володимир Ппетрович ПРАВО І ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ)
Поплавська Тетяна  Миколаївна Значення філософської освіти у формуванні  холістичного світогляду особистості
Савусін Микола Павлович, КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ ЧЕРЕЗ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ СИСТЕМНИМИ ДЕСКРИПТОРАМИ. СТЕПЕНІ ЦІЛІСНОСТІ ТА СКЛАДНОСТІ
Стовпець Олександр Васильович Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження інтелектуальної власності в якості соціального інституту
Чернега Тетяна Миколаївна До питання про вивчення співвідношення загальнофілософських та соціально-економічних передумов виникнення класичної науки в контексті викладання магістрам навчальної дисципліни «філософія науки»
Ханжи Владимир Борисович ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ ЧАСТЬ 1. АВГУСТИН АВРЕЛИЙ: «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» БОЖЬЕГО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

Аксьонова  Віра Ігорівна Скловський Ігор Зіновійович ГУМАНІСТИЧНИЙ  КОНТЕКСТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Ананьєва Олена Павлівна  ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
Атаманюк Зоя Миколаївна  РОЛЬ СВОБОДИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ
Бакуменко Роман Ігорович  НАЦІОНАЛЬНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ  В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Большакова Ольга Віталіївна  ПРАВОВИЙ АТИТЮД ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Борінштейн Євген Руславович  ІДЕОЛОГЕМИ ФІЛОСОФІЇ ЛОГІСТИКИ
Борінштейн Євген Руславович Пальчинська Мар’яна Вікторівна ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Борисова Татьяна Викторовна ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ У РОЗУМІННІ ІСТОРІІ ТА КУЛЬТУРИ
Гансова Емма Августівна Онищук Віталій Михайлович ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Гузенко Микола Сергійович   СТРУКТУРА ДИНАМИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯВИЩА КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ЗАВЕРШЕНА ЕНЕРГІЯ РУХОМОГО ПОЧАТКУ ЕНТЕЛЕХІЇ – ДУША: «УМ», «ПОЧУТТЯ», «ВОЛЯ». «ТРИКУТНИК» – ОСНОВА РУШІЙНИХ ПОЧАТКІВ, ЩО ЗМІНЮЮТЬСЯ.
Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна КОНЦЕПТУАЛЬНО - МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПСИХОСИНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ НЕРІВНОВАЖНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ, ЩО ПОРОДЖУЮТЬСЯ МУЛЬТІКУЛЬТУРНІСТЮ. РОЛЬ МАКРОМАСШТАБУ СКЛАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ПСИХІКИ ТА СВІДОМОСТІ.
Зайцева Наталья Александровна  СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «АРХЕТИП»  У ФІЛОСОФІЇ  К. Г. ЮНГА
Іванова Наталія Володимирівна МИСЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ В ДИХОТОМІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІРРАЦІОНАЛЬНОГО: СОЦІОВІТАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
 Каменчук Тетяна Олегівна. Зубар Наталія Вікторівна  СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА У ПОЛІТИЦІ
Каранфилова Олена Володимирівна  Крижантовский Анатолій Васильович  МОРАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Комаха Лариса Григорівна ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ «ДЕУНІФІКОВАНОЇ» МОДЕЛІ НАУКИ: АРГУМЕНТИ І ПРИНЦИПИ
Куба Віктор Васильович СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКЕ ПІЗНАННЯ ФЕНОМЕНУ «ДУШІ» ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ
Пальчинська Мар’яна Вікторівна ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
Плавич Володимир Петрович  ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ І СУЧАСНОЇ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поплавская Татьяна Николаевна  ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ХОЛІСТИЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСВІТИ
Походних Елліна Ігорівна  КУЛЬТУРА, ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ  МУЗЕЙНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Рибка Наталія Миколаївна  «КРЕАТИВНА ДЕСТРУКЦІЯ» ЯК УПРАВЛІНСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ
Рудой Вадим Владимирович СОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕВІАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, УЯВЛЕННЯ
Савусін Микола Павлович КАТЕГОРІАЛЬНІ Й ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ ПРОСТОТИ-СКЛАДНОСТІ
Самчук Лариса Сергіївна МОВНА ОСВІТА У СОЦІОКОМУНІКАТИВНОМУ АСПЕКТІ
Стоянова Линда Леонидовна  КОНЦЕПТУАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО «ЕЛІТУ» ТА «ТВОРЧУ ЕЛІТУ»
Стовпець Олександр Васильович ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стояно Оксана Олександрівна  ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ІДЕАЛУ В АРХІТЕКТОНІЦІ САМОІДЕНТИЧНОСТІ
Тікаєва Юлія Іванівна  МЕДІАРЕАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОСТІР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ
Тимохов Олександр Володимирович ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ТА У ФОРМУВАННІ НОВІТНІХ КОНЦЕПТІВ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ В УКРАЇНІ
Халапсіс Олексій Владиславович  МУЛЬТИВЕРСУМ ІСТОРІЇ
Чуйкова Олена Володимирівна НООСФЕРНИЙ ДИКУРС ЯК ВИТОК ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПЕРЕПЛЕТІНЬ КОНЦЕПЦІЙ НООСФЕРИ, ПНЕВМАТОСФЕРИ ТА СЕМІОСФЕРИ
Шиндаулова Раушан Байсеітовна, ВЧЕННЯ ПРО НООСФЕРУ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА НООГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ
Шостак Виктор Михайлович МОРАЛЬНИЙ ІДЕАЛ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ
Погорєлова Олена Олександрівна  Бузіян Вікторія Миколаївна СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

Бойко Анжела Іванівна  на монографію Пальчинської Мар’яни Вікторівни «ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Окороков Віктор Броніславовича на монографію Пальчинської Мар’яни Вікторівни «ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Палагута Вадим Іванович  на монографію Кримець Людмили Володимирівни «ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВЛАДИ В УПРАВЛІННІ НАУКОВООСВІТНІМ ПРОСТОРОМ»

 

Атаманюк Зоя Миколаївна, Торгашина Анастасія МАНІПУЛЮВАННЯ МАСОВОЮ СВІДОМІСТЮ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРИ
Большакова Ольга Віталіївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» ДО ПОСЛУГ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ
Борінштейн Євген Руславович ФІЛОСОФІЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА ФІЛОСОФІЯ ДЕФЛЯЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Гансова Эмма Августовна МЕТОДОЛОГІЯ  АНАЛІЗУ СУСПІЛЬСТВА
Грішина Богдана Володимирівна, Петінова Оксана Борисівна «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ОСНОВА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Добролюбська Юлія Андріївна Методологічне підґрунтя польської філософії історії
Кіссе Антон Іванович ГРОШІ І ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ЯК СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Кравченко Ганна Станіславівна РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ – СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Кучерук Олег Алексеевич ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Литинская Надежда Викторовна СОВРЕМЕННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Олійник Діана Олександрівна СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:  СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Олейніков Юрій Васильович ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Орленко Ирина Николаевна ВЗАИМНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Прокопович Лада Валеріївна АПЛОДИСМЕНТИ В ПОЛІТИЧНОМУ «ТЕАТРІ»: СОЦІОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ТЕХНОЛОГІЇ
Плавич Володимир Петрович ДУХОВНА ОСНОВА ПРИРОДНОГО САМОКОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТА
Поплавская Татьяна Николаевна ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ (аксиологический аспект)
Ровенчак Ольга Адамівна, Володько Вікторія Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ІММІҐРАНТІВ У США
Рожковская Валентина Николаевна ФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ І ПОНЯТТЯ «РЕАЛЬНОСТІ» У В.ГЕЙЗЕНБЕРГА
Рибакова Катерина Миколаївна ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОНОТЕОРЕТИЧНИХ ПРАКТИК В СУЧАСНІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ
Савусин Николай Павлович ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАСШИРЕННИЯ ЯЗЫКА ЯТО, СЛУЖАЩЕГО ФОРМАЛИЗМОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
Стовпець Олександр Васильович, Стовпець Василь Григорович Соціально-філософські аспекти підвищення кваліфікації фахівців морського транспорту
Ткаченко Катерина Валеріївна ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ  У ФІЛОСОФІЇ П. РІКЕРА
Торгашина Анастасія, Погорєлова Олена Олександрівна СОЦІАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Цибра Микола Федорович МЕТАНОЙЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ: ДЕФІНІЦІЇ, КОНСЕКВЕНТНІ ОСОБЛИВОСТІ
Рубский Вячеслав Николаевич ПРОБЛЕМИ  ІДЕНТИФІКАЦІЇ  ІСТИННОСТІ  СВІТОГЛЯДУ

Аксьонова Вера Игоревна  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СЕНС ГУМАНІСТИЧНИХ ОБРІЇВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
 Атаманюк Зоя Миколаївна ГРАНІ ЛЮДСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ
Бабаєва Баяз Аллаверді-Кізі МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Борінштейн Євген Руславович АССЕРТОРИЧЕСКИЕ, ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ И КАТЕГОРИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Виноградова Наталя Михайлівна  СОЧЕТАНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ПОЭТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В ТРАДИЦИЯХ ЯПОНИИ
Гальченко Максим Сергійович КУЛЬТУРА МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗМІНИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Гансова Эмма Августовна ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ «ВЭЛФЭЙР»
 Добролюбська Юлія Андріївна СОЦІАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ «АННАЛІВ»
 Єременко Олександр Михайлович  ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОЙ КОМБИНАТОРИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКСЮМОРОННОЙ ДИАЛЕКТИКИ
 Ільїна Галина Володимирівна  ІНТЕНЦІЇ ВІЗУАЛЬНОГО «ОКА РОЗУМУ» В ТРАДИЦІЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
 Кучерук Олег Алексеевич СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ
 Лопуга Ореста Іванівна BПЛИВ ІНТЕРНЕТУ ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК  ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА
 Маді Галина Іванівна ОСНОВНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ МАРГІНАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
 Пальчинская Мар'яна Вікторівна, Орленко Ірина Миколаївна ПРОЕКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩ
 Петінова Оксана Борисівна  ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ГАБІТУС HOMO ECONOMICUS: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ДИСКУРС
 Плавич Володимир Петрович ПРАВО І ЕКОНОМІКА В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 Рудан Наталя Сергіївна ВПЛИВ МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Савченков Олексій Геннадійович ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  КЛИПОВОГО СОЗНАНИЯ И НОВЫХ ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ
 Сосєдко Ганна Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ У ПРАЦЯХ  Д. ДОРОШЕНКА З ТОЧКИ ЗОРУ ТРОПОЛОГІЇ
 Терземан Олександра Вікторівна ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ У СОЦІАЛЬНОКОМУНИКАТИВНОМУ ДИСКУРСІ
 Халапсіс Олексій Владиславович МИР БЕЗ ДЕНЕГ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТА СТОИМОСТИ
 Цибра Микола Федорович ДИСБАЛАНС ПОЗИТИВНОГО І НЕГАТИВНОГО У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Аксьонова Віра Ігорівна ДОН КІХОТ – ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ СИМВОЛ ЛИЦАРСЬКОГО СЛУЖІННЯ ІДЕАЛАМ КОЗАКОФІЛЬСТВА
Атаманюк Зоя Миколаївна ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Борінштейн Євген Руславович СУТНІСНІ ОСНОВИ ОЙКУМЕНИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Гансова Эмма Августовна, Кузьменко Г. В. ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
Глазова Доната Александровна ТОРА І ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ. ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЄВРЕЙСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО ЗАКОНУ
Ільїна Г. В. МЕТАФОРА ЗОРУ У ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ БЛАГА ПЛАТОНА
Кадиевская Ирина Аркадиевна ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛИН У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Кадиевская Ирина Аркадиевна Быкова Светлана Владимировна РОЛЬ ДУХОВНОЇ АТМОСФЕРИ У ЖИТТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Каранфилова Елена Владимировна ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРАКТИКА
Надибська Оксана Ярославівна  Афанасьєва Катерина Миколаївна ФЕНОМЕН СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ
Окорокова Віра Вікторівна СПЕЦИФІКА ПУЛЬСАЦІЇ УТОПІЧНОЇ ДУМКИ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬСТВА
Олейніков Юрій Васильович ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ КУЛЬТУРНОЇ ДИНАМИКИ
Орленко Ирина Николаевна КОМУНІКАТИВНИЙ ТА ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ  СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 Пальчинская Марьяна Викторовна КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ
 Плавич Владимир Петрович ПРОБЛЕМИ АРХЕТИПОВИХ ПРАФЕНОМЕНЫВ ПРАВА ІНДИВІДУАЛЬНОГО І КОЛЕКТИВНОГО СУБ'ЄКТІВ
Рибка Наталія Миколаївна СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ
Рудан Наталья СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
 Самчук Лариса Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Супрунчук Олександра Павлівна СУЧАСНИЙ МУЗЕЙ ЯК КРЕАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ  ТУРИСТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Терземан Олександра Вікторівна ПРО СОЦІАЛЬНО - КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДИСКУРСУ
Чернега Тетяна Миколаївна ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ В НЕГУМАНІТАРНИХ  ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 Цибра Микола Федорович ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ДОДАТОК  ДО ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА НАУКОВЦІВ «КОНЦЕПТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Ільїна Антоніна Анатоліївна МОДЕРНІЗАЦІЯ VS ДЕГРАДАЦІЇ: КОНТУРИ НОВОЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ
Ільїн Володимир Васильович МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІЗНАННЯ
Курбатов Олександр Геннадійович ВПЛИВ РІВНЯ САМООЦІНКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  НА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ

Анохіна В. В. ФЕНОМЕН ТРАДИЦІЇ І ПРОБЛЕМА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ  ІСТОРИЧНОГО БУТТЯ КУЛЬТУРИ
Блохіна Л.Л., Костанді І.А. АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ
Бондар Л.В. ФЕНОМЕН ЩАСТЯ В АРХЕТИПАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Большакова О. В. ДІАЛЕКТИКА ОБ’ЄКТИВНОГО ТА СУБ’ЄКТИВНОГО В ПРАВІ ЯК ФОРМІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Боринштейн Е. Р. ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ГЕНІАЛЬНОСТІ
Брило Ю. М. ПРО ЗМІСТ ТЕРМІНІВ «КОНТИНУАЛЬНІСТЬ» ТА «ДИСКРЕТНІСТЬ» ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Ворніков В. И.  ОСНОВНІ КОНВЕНЦІЙНІ ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Гедікова Н. П. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Дорожко І. І. РОДИНА У СУСПІЛЬСТВІ ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ:ЗМІНИ РОЛЬОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Дидишко І. І. КОГНІТИВНІ ПАТТЕРНИ І ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Закревський В. Е.  СОЦІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО
Іванов Є. В. КИТАЙСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
Іванов О. О. СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ’Я
Карасьов В.І. СОЦІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Конох М. С. ФІЛОСОФСЬКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВА В ПРОЦЕСІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ
Кравцов Ю. С. НОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Літинська Н. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Литовченко К. В.  ВПЛИВ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Мазуренко Л. І. НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Найдьонов О. Г. ВПЛИВ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ
Очкин Д. В. ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТНОЇ ІСТИНИ В ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ
Павлюк С. О. ГНОСЕОЛОГІЧНІ І СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ МЕЖОВОЇ СИТУАЦІЇ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ
Пальчинська М.В.  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Панасенко К. С. Мисик І. Г. ПРОБЛЕМА БРЕХНІ, ІСТИНИ ТА ОБМАНУ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ЗНАННІ
Пастушенко О. В.  ІЛЮЗОРНІСТЬ УТОПІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Почтарь О. О. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЕСТАФЕТ М. А. РОЗОВА
Пунченко О.П.  КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
Тодорова С. М. СВОБОДА ЯК ПОВНОТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ
Соловйова І.І. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Цира А.В. НАУКОВА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Юшкевич Ю. С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
Яцишина Г.  А. КОНЦЕПТ «ВЛАСНОСТІ» В ПАРАДИГМІ  ЕНЕРГІЇ  «ВОЛІ» І ДУХОВНОЇ СВОБОДИ

 

Білянська О. Ю. ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ЛЮДИНОЮ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ  М. БЕРДЯЄВА
Блохина Л.Л. ПОЛІКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Бондаренко А.В. ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ Й СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Боришнтейн Е. Р. ТЕОРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Бурдейна Т. Л. ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАТИВНІ ЛАКУНИ  В МОВНОМУ АСПЕКТІ
Вергелес К. Н. Н. І. КОНДАКОВ ТА Г.- Ґ. ГАДАМЕР: ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ НА РОЛЬ УПЕРЕДЖЕНЬ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
Ворников В. И.  ПРИРОДА, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ КОНВЕНЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
Галиновский С. А. ЗВ’ЯЗОК ЗНАЧЕНЬ АТРИБУТИВНИХ СИСТЕМНИХ ПАРАМЕТРІВ. ТОТАЛІТАРНА, МАГНЕТИЧНА І СИЛЬНА СИСТЕМА
Гвоздецкая О. А. ВІРТУАЛЬНА СМЕРТЬ ЧИ БЕЗСМЕРТЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СІТЦІ?
Гниленко А. А. Мысык И.Г. ПРО ПОНЯТТЯ ХРОНОТОП М. М. БАХТІНА
Дзюбенко М. А. НЕНАСИЛЬНИЦЬКА КОМПОНЕНТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Іванов Є. В. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кавалеров А. И. ПОБУТ У КОНТЕКСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Кавалеров В. А. ІННОВАЦІЯ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА НАСТАНОВА СУЧАСНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
Карпяк А. М. ПОЛІТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ МЕХАНІЗМ  ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Квятковский Д.О. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ
Кравчик А. С. ЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І ПРОБЛЕМА ФОРМАЛЬНОГО ОПИСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ
Кравченко Е. Д ВПЛИВ ФЕМІНІСТСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ НА СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В РЕЛІГІЯХ ІУДЕО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Лар’яновський І.С. ЦІННОСТІ ТА НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ
Лопуга О. І. ДУХОВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Машталер А.А. СУБ’ЄКТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО БУТТЯ В ГЕНЕЗІ КЛАСИЧНОЇ, НЕКЛАСИЧНОЇ І ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
Мисик С. Г.  КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ ОБРАЗИ:  НАМІР ЧИ НЕПОРОЗУМІННЯ.
Надибська О.Я. ЛОГІКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ  СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ
Пальчинська М. В. ІНТЕРНЕТ ЯК ПРОСТІР СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
Петінова О. Б. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
Цибра М.Ф. ПАРАДОКСИ СВІДОМОСТІ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ  ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
РЕЦЕНЗІЯ на учбовий посібник «Філософія екзистенціалізму у художніх творах авторів Європи та Америки» Коноха М. С., Воронової З. Ю, Гольтер І. М., Бабічевої Т. А., Днєпродзержинськ, ДДТУ, 2010. – 187С.
Шиманович В. В. СОЦІАЛЬНА РОЗШАРОВАНІСТЬ  ТА ЇЇ БІПОЛЯРНА НАПРАВЛЕНІСТЬ
Юшкевич Ю. С. АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Яцишина Г. А. АКСІОЛОГІЧНІ СМИСЛИ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСАХ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Уйомов Авенір Іванович НЕКРОЛОГ 
Місуно Аркадій Васильович НЕКРОЛОГ