Перейти до контенту

Концепція журналу

Концепція журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія»

Фаховий журнал з філософії «Наукове пізнання: методологія та технологія» було засновано 26 вересня 1997 року при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації журнал зареєстровано 26 червня 2010 р. Міністерством юстиції України КВ № 17195-5965 Р 

Журнал виходить 2 рази на рік і є фаховим з філософії згідно переліку наукових видань України. Затверджено рішенням МОН України № 241 від 09.03.2016. 

Журнал видається Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д Ушинського»

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій та має загальнодержавну і зарубіжну сферу розповсюдження українською, російською та англійською мовами видання.

Місія журналу – розвиток сучасного наукового знання, дослідження пізнавального, ціннісного, соціально-політичного, морального та естетичного відношення людини до світу та людини. Особливе значення в журналі надається вивченню моральних складових розвитку суспільства, розвитку творчої особистості у сфері освіти.

У XXI столітті в результаті динамічного розвитку суспільство постало перед необхідністю різкої трансформації свого подальшого розвитку. Ця необхідність виникла, оскільки ряд проблем став не тільки швидко зростати, але і втратив контрольованість. Загроза загального хаосу сьогодні реальна як ніколи. Дана ситуація в Україні ускладнюється кризовим станом суспільства, зважаючи на широко розгорнуту терористичну діяльність.  Проблеми, що виникають, часто ведуть до морально-етичної розгубленості. Тому сьогодні особливо актуальною бачиться необхідність гармонійного морально-етичного розвитку соціуму. В сучасному українському суспільстві всіляко зростає цінність культури і значення морального імперативу І. Канта.

Велике значення сьогодні має здатність суспільства подолати виклики, що несподівано виникли, показати соціальну, культурну та психологічну стійкість перед існуючими і знову виникаючими кризовими явищами. Ці питання і є для редакційної колегії журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» першорядними. Особливого значення в журналі надається філософському знанню як універсальному. Ми переконані, що тільки за допомогою філософського дослідження інновацій суспільного розвитку можливий прогрес суспільства і ЛЮДИНИ. Філософія, на нашу думку, повинна і далі існувати саме як класична дисципліна з опорою на досвід попередніх поколінь.

Журнал видається в електронному вигляді та має паперову версію, також всі його матеріали періодично переписуються на CD-ROM і зберігаються невизначено довгий час. Тим самим забезпечується захист прав для авторів статей, які опубліковані в журналі. Все листування з авторами, рецензентами і читачами ведеться в електронному вигляді.

Для керівництва журналом створюється редколегія. Редколегія затверджується Вченою Радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Видання журналу здійснюється на основі наступних основних принципів:

Всі прийняті для публікації статті розміщуються в електронній бібліотеці імені Вернадського В. І., також зі змістом наукових досліджень можна ознайомитися за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36, бібліотека ПНПУ.

Статті публікуються по мірі  їх надходження.

  • Журнал приймає для публікації статті українською, російською та англійською мовами.
  • Журнал приймає для публікації короткі відгуки або дискусійні зауваження до статей, що були опубліковані раніше. Ці відгуки чи зауваження розміщуються в журналі відразу ж за статтями, до яких вони належать.
  • Публікація статті в журналі не виключає подальшої її публікації в інших журналах на паперовому носії. Якщо така публікація проводиться без будь-яких змін, то наводиться посилання на журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» як на першоджерело.
  • Допускається поширення в електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але при такому поширенні обов’язково наводиться посилання на першоджерело. Забороняється видання, розповсюдження матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових та твердих електронних носіях.
  • Копіювання окремих фрагментів статей з журналу дозволяється тільки для наукових досліджень і персонального використання, але не для комерційного використання, перепродажі або передачі іншій особі.
  • Запити на право перевидання або використання будь-яких матеріалів, опублікованих у журналі «Наукове пізнання: методологія та технологія», слід спрямовувати головному редактору Борінштейну Євгену Руславовичу за адресою: druk.kaffilos@gmail.com

Наше видання інформує читачів про стан і перспективи розвитку гуманітарних наук, досягнення та проблеми вищої освіти в Україні і в світі. Журнал публікує матеріали конференцій, симпозіумів, «круглих столів», дискусії з актуальних тем науки, інформацію про наукові заходи, матеріали науково-методичного характеру, рецензії, звіти про дослідження, переклади праць зарубіжних авторів та інші наукові роботи.

Журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» адресований науковцям і викладачам ВНЗ, аспірантам і докторантам, студентам, молодим вченим, організаторам та меценатам наукових досліджень, а також державним і громадським діячам, які працюють у галузі науки, освіти і культури. Видання направляється в провідні наукові та освітні установи зарубіжних країн, найбільші національні бібліотеки, наукові фонди та інші структури та установи, що працюють у сфері науки та освіти.

Журнал включений в Український індекс наукового цитування, а також до Переліку провідних рецензованих журналів МОН, рекомендованих для опублікування основних результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук і кандидата наук.

Редакційна колегія наукового журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, врахування можливих конфліктів інтересів та іншими. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier.

Видання відкрито для авторів з будь-яких науково-дослідних, науково-освітніх центрів, вузів України та зарубіжжя.

Головний редактор - Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».