Skip to content

Аксьонова Вера Игоревна  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СЕНС ГУМАНІСТИЧНИХ ОБРІЇВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
 Атаманюк Зоя Миколаївна ГРАНІ ЛЮДСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ
Бабаєва Баяз Аллаверді-Кізі МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Борінштейн Євген Руславович АССЕРТОРИЧЕСКИЕ, ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ И КАТЕГОРИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Виноградова Наталя Михайлівна  СОЧЕТАНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ПОЭТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В ТРАДИЦИЯХ ЯПОНИИ
Гальченко Максим Сергійович КУЛЬТУРА МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗМІНИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Гансова Эмма Августовна ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ «ВЭЛФЭЙР»
 Добролюбська Юлія Андріївна СОЦІАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ «АННАЛІВ»
 Єременко Олександр Михайлович  ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОЙ КОМБИНАТОРИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОКСЮМОРОННОЙ ДИАЛЕКТИКИ
 Ільїна Галина Володимирівна  ІНТЕНЦІЇ ВІЗУАЛЬНОГО «ОКА РОЗУМУ» В ТРАДИЦІЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
 Кучерук Олег Алексеевич СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ
 Лопуга Ореста Іванівна BПЛИВ ІНТЕРНЕТУ ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК  ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА
 Маді Галина Іванівна ОСНОВНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ МАРГІНАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
 Пальчинская Мар'яна Вікторівна, Орленко Ірина Миколаївна ПРОЕКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩ
 Петінова Оксана Борисівна  ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ГАБІТУС HOMO ECONOMICUS: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ДИСКУРС
 Плавич Володимир Петрович ПРАВО І ЕКОНОМІКА В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 Рудан Наталя Сергіївна ВПЛИВ МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Савченков Олексій Геннадійович ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  КЛИПОВОГО СОЗНАНИЯ И НОВЫХ ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ
 Сосєдко Ганна Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ У ПРАЦЯХ  Д. ДОРОШЕНКА З ТОЧКИ ЗОРУ ТРОПОЛОГІЇ
 Терземан Олександра Вікторівна ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ У СОЦІАЛЬНОКОМУНИКАТИВНОМУ ДИСКУРСІ
 Халапсіс Олексій Владиславович МИР БЕЗ ДЕНЕГ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКВИВАЛЕНТА СТОИМОСТИ
 Цибра Микола Федорович ДИСБАЛАНС ПОЗИТИВНОГО І НЕГАТИВНОГО У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

 

Atamanjuk Z. M. The concept of the elite in the ukrainian philosophical idea
Аксьонова В. І. Козакофільство – феномен соціокультурної комунікації в умовах глобалізації
Амери С. М. Соотношение понятий «сложная система и сложная среда» в социально-гуманитарной сфере – предмет социальной философии
Большакова О. В. Соціально-філософська рефлексія призначення сучасноїдержави як постачальника послуг
Глазова Д. А. Социальній конфликт в философской системе галахи
Козобродова Д.М. Розвиток ”парадигми нестабільності” в українській соціально-філософській думці
Надибська О. Я Інтерпретація ліберального та романтичного напрямків в розвитку української системи пріоритетів
Нерубасская А. А. Аналіз філософського поняття «біфуркаційний стан особистості» і «копінг-поведінки» в психології
Олейников Ю. В. Значення аксіології для розуміння сутності культурної трансформації суспільства
Окорокова В. В. Специфіка моделювання соціальної реальності в межах парадигми постмодерну
Петінова О. Б. Економічна соціалізація як соціогуманітарний габітус економічної людини
Plavich V. P. Legal interpretation of legal norms and law enforcement
Прокопович Л. В. Порушення норм і правил як складова артистизму в «театрі» життя
Сайфудинова Е. В. Профессиональная мобильность молодежи в условиях формирования гибкого общества в украине: социальнофилософский анализ
Селивёрстова А. Развитие представлений о хаосе как предмет социально-философского анализа
Семко Я. С. Онтологія гламуру в контексті цивілізаційного розвитку
Терземан О. В. Дослідження дискурсу в комуникативно-орієнтованому напрямку
Тимохов О. В. Панорамне мислення у розвитку свободи особистості та у формуванні новітніх концептів суспільного буття в україні
Халапсис О. В. Информационные технологии и социальная реальность
Янушевич І. А. Психолінгвистичні основи мови тернарного опису параметричної теорії систем
Іванова Н. В. Рецензія на монографію: Окорокова В.В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання