Skip to content

Анохіна В. В. ФЕНОМЕН ТРАДИЦІЇ І ПРОБЛЕМА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ  ІСТОРИЧНОГО БУТТЯ КУЛЬТУРИ
Блохіна Л.Л., Костанді І.А. АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ
Бондар Л.В. ФЕНОМЕН ЩАСТЯ В АРХЕТИПАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Большакова О. В. ДІАЛЕКТИКА ОБ’ЄКТИВНОГО ТА СУБ’ЄКТИВНОГО В ПРАВІ ЯК ФОРМІ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Боринштейн Е. Р. ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ГЕНІАЛЬНОСТІ
Брило Ю. М. ПРО ЗМІСТ ТЕРМІНІВ «КОНТИНУАЛЬНІСТЬ» ТА «ДИСКРЕТНІСТЬ» ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Ворніков В. И.  ОСНОВНІ КОНВЕНЦІЙНІ ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Гедікова Н. П. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Дорожко І. І. РОДИНА У СУСПІЛЬСТВІ ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ:ЗМІНИ РОЛЬОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Дидишко І. І. КОГНІТИВНІ ПАТТЕРНИ І ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Закревський В. Е.  СОЦІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО
Іванов Є. В. КИТАЙСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
Іванов О. О. СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ’Я
Карасьов В.І. СОЦІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Конох М. С. ФІЛОСОФСЬКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВА В ПРОЦЕСІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ
Кравцов Ю. С. НОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Літинська Н. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Литовченко К. В.  ВПЛИВ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Мазуренко Л. І. НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Найдьонов О. Г. ВПЛИВ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ
Очкин Д. В. ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТНОЇ ІСТИНИ В ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ
Павлюк С. О. ГНОСЕОЛОГІЧНІ І СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ МЕЖОВОЇ СИТУАЦІЇ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ
Пальчинська М.В.  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Панасенко К. С. Мисик І. Г. ПРОБЛЕМА БРЕХНІ, ІСТИНИ ТА ОБМАНУ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ЗНАННІ
Пастушенко О. В.  ІЛЮЗОРНІСТЬ УТОПІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Почтарь О. О. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЕСТАФЕТ М. А. РОЗОВА
Пунченко О.П.  КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
Тодорова С. М. СВОБОДА ЯК ПОВНОТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ
Соловйова І.І. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Цира А.В. НАУКОВА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Юшкевич Ю. С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
Яцишина Г.  А. КОНЦЕПТ «ВЛАСНОСТІ» В ПАРАДИГМІ  ЕНЕРГІЇ  «ВОЛІ» І ДУХОВНОЇ СВОБОДИ

Білянська О. Ю. ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ЛЮДИНОЮ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ  М. БЕРДЯЄВА
Блохина Л.Л. ПОЛІКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Бондаренко А.В. ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ Й СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Боришнтейн Е. Р. ТЕОРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Бурдейна Т. Л. ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАТИВНІ ЛАКУНИ  В МОВНОМУ АСПЕКТІ
Вергелес К. Н. Н. І. КОНДАКОВ ТА Г.- Ґ. ГАДАМЕР: ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ НА РОЛЬ УПЕРЕДЖЕНЬ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
Ворников В. И.  ПРИРОДА, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ КОНВЕНЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
Галиновский С. А. ЗВ’ЯЗОК ЗНАЧЕНЬ АТРИБУТИВНИХ СИСТЕМНИХ ПАРАМЕТРІВ. ТОТАЛІТАРНА, МАГНЕТИЧНА І СИЛЬНА СИСТЕМА
Гвоздецкая О. А. ВІРТУАЛЬНА СМЕРТЬ ЧИ БЕЗСМЕРТЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СІТЦІ?
Гниленко А. А. Мысык И.Г. ПРО ПОНЯТТЯ ХРОНОТОП М. М. БАХТІНА
Дзюбенко М. А. НЕНАСИЛЬНИЦЬКА КОМПОНЕНТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Іванов Є. В. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кавалеров А. И. ПОБУТ У КОНТЕКСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Кавалеров В. А. ІННОВАЦІЯ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА НАСТАНОВА СУЧАСНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
Карпяк А. М. ПОЛІТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ МЕХАНІЗМ  ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Квятковский Д.О. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ГУМАНІСТИЧНОГО ІДЕАЛУ
Кравчик А. С. ЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І ПРОБЛЕМА ФОРМАЛЬНОГО ОПИСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ
Кравченко Е. Д ВПЛИВ ФЕМІНІСТСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ НА СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В РЕЛІГІЯХ ІУДЕО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Лар’яновський І.С. ЦІННОСТІ ТА НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ
Лопуга О. І. ДУХОВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Машталер А.А. СУБ’ЄКТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО БУТТЯ В ГЕНЕЗІ КЛАСИЧНОЇ, НЕКЛАСИЧНОЇ І ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
Мисик С. Г.  КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ ОБРАЗИ:  НАМІР ЧИ НЕПОРОЗУМІННЯ.
Надибська О.Я. ЛОГІКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ  СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ
Пальчинська М. В. ІНТЕРНЕТ ЯК ПРОСТІР СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР
Петінова О. Б. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТІ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
Цибра М.Ф. ПАРАДОКСИ СВІДОМОСТІ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ  ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
РЕЦЕНЗІЯ на учбовий посібник «Філософія екзистенціалізму у художніх творах авторів Європи та Америки» Коноха М. С., Воронової З. Ю, Гольтер І. М., Бабічевої Т. А., Днєпродзержинськ, ДДТУ, 2010. – 187С.
Шиманович В. В. СОЦІАЛЬНА РОЗШАРОВАНІСТЬ  ТА ЇЇ БІПОЛЯРНА НАПРАВЛЕНІСТЬ
Юшкевич Ю. С. АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Яцишина Г. А. АКСІОЛОГІЧНІ СМИСЛИ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСАХ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Уйомов Авенір Іванович НЕКРОЛОГ 
Місуно Аркадій Васильович НЕКРОЛОГ