Skip to content

Блохина Л. Л.  Квятковский Д. О.  ГУМАНИСТИAЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бондар Л. В. ЦІННІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЩАСТЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
Бондаренко А. В. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
Бурдейна Т. Л. ІДІОЕТНІЧНІСТЬ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Ворников В. И. ОСНОВАНИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО  ДИАЛОГА: ГОСУДАРСТВО И САМООРГАНИЗУЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО
Дзюбенко М. А. ЭТИКА НЕНАСИЛИЯ  В АСПЕКТЕ ГЕНДЕРНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КОНСТРУКТОВ
 Добролюбська Ю. А. ОСНОВИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ Х. УАЙТА
 Захарченко Н. В. СУСПІЛЬСТВО І ОСВІТА: ВЗАЄМОДІЯ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ
Захарчук В. П. ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА КОНТРАКТНУЮ ОСНОВУ
Кавалеров А. И.  БЫТ В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
Кавалеров В.А.  ВИНАХІД І ВІДКРИТТЯ: ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІННОВАЦЇ
Кадієвська І. А.  МОЛОДЬ ЯК МІШЕНЬ ДЛЯ МАНІПУЛЯТОРІВ СВІДОМІСТЮ
Калінін В. Ю. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТНК (ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ) ЯК АКТОРА СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ
Кондрусва В. М.  АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ПРОБЛЕМА  ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Коновалова И. Ю. РЕЦЕНЗИИ П.М.БИЦИЛЛИ В ЖУРНАЛЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»: ИСТОРИОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Корсак М. В. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Кримець Л. В. СОЦІАЛЬНО -ФІЛОСОФСЬКІ ОРІЄНТИРИ БАГАТОМІРНОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
 Ляшенко К. Н. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО КАК НЕОБХОДИМОЕ ОСНОВАНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
Мисик І. Г. ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ В СИСТЕМЕ  НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Марущак О. В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ДО ПОСТМОДЕРНИХ СУСПІЛЬСТВ
Начев А. П. ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ТИПЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Недопитанська С. М. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РІЗНИХ ТИПІВ ІГОР ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОГЛЯДУ СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ
Павлюк С. О. СИСТЕМНО-ДЕСКРИПТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
 Пальчик С. І. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Петінова О. Б. ОСВІТА В УМОВАХ РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Поплавская Т. Н. ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ  КАК РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
Почтар О. О. НИ МАУГЛИ, НИ РОБИНЗОН (О ФОРМАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОНТАКТОВ)
Русяева М. В. МУЗЫКА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сакун А. А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ
Терентьева Л. Н. ИНДУКЦИЯ И СИЛЛОГИЗМ В КАТЕГОРИЯХ   «СООТНЕСЁННОЕ» И «КАФОЛИЧЕСКОЕ»
Торохтій М. А. ПОЯСНЕННЯ ТА ПОЯСНЮВАННЯ
Фатхутдинова Е. В. ИДЕЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Халапсис А. В. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МОТИВАЦИИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Хоанг Тхи Кук НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:  СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Шиманович В. В. СРЕДНИЙ КЛАСС В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Голубович І. В. Рецензія наукового видання: Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина –наука – культура – мистецтво – стиль мислення: монографія. – Л. : Світ, 2011. – 408 с.