Перейти до контенту

Аксьонова  Віра Ігорівна Скловський Ігор Зіновійович ГУМАНІСТИЧНИЙ  КОНТЕКСТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Ананьєва Олена Павлівна  ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
Атаманюк Зоя Миколаївна  РОЛЬ СВОБОДИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТІ
Бакуменко Роман Ігорович  НАЦІОНАЛЬНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ  В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Большакова Ольга Віталіївна  ПРАВОВИЙ АТИТЮД ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Борінштейн Євген Руславович  ІДЕОЛОГЕМИ ФІЛОСОФІЇ ЛОГІСТИКИ
Борінштейн Євген Руславович Пальчинська Мар’яна Вікторівна ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Борисова Татьяна Викторовна ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ У РОЗУМІННІ ІСТОРІІ ТА КУЛЬТУРИ
Гансова Емма Августівна Онищук Віталій Михайлович ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Гузенко Микола Сергійович   СТРУКТУРА ДИНАМИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯВИЩА КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ЗАВЕРШЕНА ЕНЕРГІЯ РУХОМОГО ПОЧАТКУ ЕНТЕЛЕХІЇ – ДУША: «УМ», «ПОЧУТТЯ», «ВОЛЯ». «ТРИКУТНИК» – ОСНОВА РУШІЙНИХ ПОЧАТКІВ, ЩО ЗМІНЮЮТЬСЯ.
Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна КОНЦЕПТУАЛЬНО - МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПСИХОСИНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ НЕРІВНОВАЖНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ, ЩО ПОРОДЖУЮТЬСЯ МУЛЬТІКУЛЬТУРНІСТЮ. РОЛЬ МАКРОМАСШТАБУ СКЛАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ПСИХІКИ ТА СВІДОМОСТІ.
Зайцева Наталья Александровна  СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «АРХЕТИП»  У ФІЛОСОФІЇ  К. Г. ЮНГА
Іванова Наталія Володимирівна МИСЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ В ДИХОТОМІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІРРАЦІОНАЛЬНОГО: СОЦІОВІТАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
 Каменчук Тетяна Олегівна. Зубар Наталія Вікторівна  СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА У ПОЛІТИЦІ
Каранфилова Олена Володимирівна  Крижантовский Анатолій Васильович  МОРАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Комаха Лариса Григорівна ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ «ДЕУНІФІКОВАНОЇ» МОДЕЛІ НАУКИ: АРГУМЕНТИ І ПРИНЦИПИ
Куба Віктор Васильович СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКЕ ПІЗНАННЯ ФЕНОМЕНУ «ДУШІ» ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ
Пальчинська Мар’яна Вікторівна ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
Плавич Володимир Петрович  ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ І СУЧАСНОЇ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поплавская Татьяна Николаевна  ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ХОЛІСТИЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСВІТИ
Походних Елліна Ігорівна  КУЛЬТУРА, ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ  МУЗЕЙНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Рибка Наталія Миколаївна  «КРЕАТИВНА ДЕСТРУКЦІЯ» ЯК УПРАВЛІНСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ
Рудой Вадим Владимирович СОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕВІАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, УЯВЛЕННЯ
Савусін Микола Павлович КАТЕГОРІАЛЬНІ Й ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ ПРОСТОТИ-СКЛАДНОСТІ
Самчук Лариса Сергіївна МОВНА ОСВІТА У СОЦІОКОМУНІКАТИВНОМУ АСПЕКТІ
Стоянова Линда Леонидовна  КОНЦЕПТУАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО «ЕЛІТУ» ТА «ТВОРЧУ ЕЛІТУ»
Стовпець Олександр Васильович ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стояно Оксана Олександрівна  ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ІДЕАЛУ В АРХІТЕКТОНІЦІ САМОІДЕНТИЧНОСТІ
Тікаєва Юлія Іванівна  МЕДІАРЕАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОСТІР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ
Тимохов Олександр Володимирович ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ТА У ФОРМУВАННІ НОВІТНІХ КОНЦЕПТІВ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ В УКРАЇНІ
Халапсіс Олексій Владиславович  МУЛЬТИВЕРСУМ ІСТОРІЇ
Чуйкова Олена Володимирівна НООСФЕРНИЙ ДИКУРС ЯК ВИТОК ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПЕРЕПЛЕТІНЬ КОНЦЕПЦІЙ НООСФЕРИ, ПНЕВМАТОСФЕРИ ТА СЕМІОСФЕРИ
Шиндаулова Раушан Байсеітовна, ВЧЕННЯ ПРО НООСФЕРУ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА НООГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ
Шостак Виктор Михайлович МОРАЛЬНИЙ ІДЕАЛ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ
Погорєлова Олена Олександрівна  Бузіян Вікторія Миколаївна СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

Бойко Анжела Іванівна  на монографію Пальчинської Мар’яни Вікторівни «ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Окороков Віктор Броніславовича на монографію Пальчинської Мар’яни Вікторівни «ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Палагута Вадим Іванович  на монографію Кримець Людмили Володимирівни «ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВЛАДИ В УПРАВЛІННІ НАУКОВООСВІТНІМ ПРОСТОРОМ»