Перейти до контенту

Atamanyuk Zoya Understanding of freedom in the philosophy of existentialism
Белявская Елена Константиновна Категория «пространство» в русско-византийском договоре 944 года
Білянська Олена Юріївна Філософські аспекти соціокультурної динаміки сучасного українського суспільства
Борінштейн Євген Руславович Феномен грошей в історії людства: соціально-філософський аналіз
Гансова Емма Августівна Логико-методологические основания философско-социологического синтеза
Донникова Ирина Анатольевна Мальченко Владимир Викторович «Сборка» человека как самоорганизация в культуре
Димчук Анатолій Володимирович Масонські  ідеї та філософська антропологія в епоху модерну
Ільїна Галина Володимирівна Візуальне пізнання в патристиці: від світла бога до світла істини
Кучерук Олег Алексеевич Ценностные ориентиры современного общества
Маді Галина Іванівна Економічна маргінальність в умовах становлення інформаційного суспільства в україні: соціально-філософський аспект
Нівня Ганна Олександрівна Ритуал у ракурсі теорії соціальної комунікації
Орленко Ірина Миколаївна Сучасна типізація соціально-дезаптованої сім’ї у філософському вимірі
Пальчинська Мар'яна Вікторівна Соціально-філософські інтерпретації простору і часу та їх особливості в сучасних соціокультурних умовах
Петінова Оксана Борисівна Homo economicus: міждисциплінарне зближення альтернативних дослідницьких підходів
Попков Василий Васильевич Ткачук Игорь Николаевич Онтологический смысл диалектики централизма и децентрализации
Рудан Наталья Сергеевна Особенности становления украинской экономической культуры
Solovyova Irina Processes of european integration and informatization in modern ukrainian education
Цибра Микола Федорович Субстанція гідності
Чурікова Катерина Володимирівна Кіссе Антон Іванович Сутність гуманізації та гуманітаризації сучасної освіти

 

Аксьонова Віра Ігорівна ДОН КІХОТ – ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ СИМВОЛ ЛИЦАРСЬКОГО СЛУЖІННЯ ІДЕАЛАМ КОЗАКОФІЛЬСТВА
Атаманюк Зоя Миколаївна ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Борінштейн Євген Руславович СУТНІСНІ ОСНОВИ ОЙКУМЕНИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Гансова Эмма Августовна, Кузьменко Г. В. ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
Глазова Доната Александровна ТОРА І ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ. ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЄВРЕЙСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО ЗАКОНУ
Ільїна Г. В. МЕТАФОРА ЗОРУ У ФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ БЛАГА ПЛАТОНА
Кадиевская Ирина Аркадиевна ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛИН У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Кадиевская Ирина Аркадиевна Быкова Светлана Владимировна РОЛЬ ДУХОВНОЇ АТМОСФЕРИ У ЖИТТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Каранфилова Елена Владимировна ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРАКТИКА
Надибська Оксана Ярославівна  Афанасьєва Катерина Миколаївна ФЕНОМЕН СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ
Окорокова Віра Вікторівна СПЕЦИФІКА ПУЛЬСАЦІЇ УТОПІЧНОЇ ДУМКИ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬСТВА
Олейніков Юрій Васильович ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ КУЛЬТУРНОЇ ДИНАМИКИ
Орленко Ирина Николаевна КОМУНІКАТИВНИЙ ТА ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ  СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 Пальчинская Марьяна Викторовна КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ
 Плавич Владимир Петрович ПРОБЛЕМИ АРХЕТИПОВИХ ПРАФЕНОМЕНЫВ ПРАВА ІНДИВІДУАЛЬНОГО І КОЛЕКТИВНОГО СУБ'ЄКТІВ
Рибка Наталія Миколаївна СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ
Рудан Наталья СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
 Самчук Лариса Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Супрунчук Олександра Павлівна СУЧАСНИЙ МУЗЕЙ ЯК КРЕАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ  ТУРИСТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Терземан Олександра Вікторівна ПРО СОЦІАЛЬНО - КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДИСКУРСУ
Чернега Тетяна Миколаївна ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ В НЕГУМАНІТАРНИХ  ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 Цибра Микола Федорович ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ДОДАТОК  ДО ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА НАУКОВЦІВ «КОНЦЕПТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Ільїна Антоніна Анатоліївна МОДЕРНІЗАЦІЯ VS ДЕГРАДАЦІЇ: КОНТУРИ НОВОЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ
Ільїн Володимир Васильович МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІЗНАННЯ
Курбатов Олександр Геннадійович ВПЛИВ РІВНЯ САМООЦІНКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  НА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ