Перейти до контенту

ПОЛІТИКА ЩОДО ПЛАГІАТУ

Політика щодо плагіату

Загальновідомо, що Конституція України в ч. 2 ст. 54 гарантує кожному громадянину «свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

 Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

 Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством».


Відповідальність авторів

Подаючи до друку статтю в журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія», автор або колектив авторів гарантують, що стаття є оригінальним твором, що раніше не публікувався та не поданий до друку в інше видання. Вони також гарантують, що думки та ідеї, які не належать самим авторам, супроводжуються відповідними посиланнями та (або) цитатами. Автор не має права публікувати матеріали, що втілюють результати того самого дослідження в різних виданнях або збірниках. Подібні публікації традиційно сприймаються як такі, що порушують норми публікаційної етики. У разі виявлення таких матеріалів авторові буде відмовлено в публікації, а саму статтю буде повернуто. Автори оригінальних досліджень мають надавати детальну інформацію щодо виконаної роботи та об’єктивне обґрунтування її значущості. Вищевказані матеріали мають бути послідовно відображеними в статті. Матеріали мають містити достатній обсяг реквізитів та джерел, необхідних для оформлення користувачами посилань на наукову працю. Підробка наукових результатів, шахрайство та опублікування завідомо хибних тверджень є проявом неетичної поведінки та призведе до відмови в опублікуванні матеріалу або до повернення отриманої статті.

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо менше 25% плагіату, рукопис негайно відправляється авторам для перегляду змісту, а якщо більше 25% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому рукописі.

Журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» користується програмним забезпеченням для  виявлення текстових запозичень у представлених рукописах, зокрема Unicheck. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.


Рекомендації щодо уникнення плагіату

  • Використовуйте лапки для слів, взятих дослівно з джерела
  • Не змінюйте частини цитати в контексті речення
  • Використовуйте окремі знаки для цитати в цитаті
  • Використовуйте три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати
  • Використовуйте дужки для доданих власних слів
  • Обмежте використання прямих цитат

Намагайтеся перефразувати інформацію або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи власні слова.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Деякі автори можуть написати кілька розділів для декількох різних книг, які змінені лише незначно. Кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації. Оскільки автор більше не володіє правами на ці розділи, не варто їх повторювати. Більшість редакторів і рецензентів стверджують, що автоплагіат – це неетично. Таким чином, автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Виключення може бути при цитуванні коротких фраз автора з власної роботи із розміщенім відповідних посилань.


Відповідальність рецензентів

Рецензенти журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» виконують свою роботу на добровільних засадах. Особлива інформація, отримана рецензентом в ході сліпого рецензування, має зберігатися в таємниці та не має використовуватися у власних інтересах рецензента. Будь-які матеріали, отримані для рецензування, мають зберігатися в таємниці, не мають бути показані або бути об’єктом обговорення з третіми особами, крім уповноважених редактором журналу. Рецензенти мають створювати власні рецензії, керуючись принципом максимальної об’єктивності та утримуватися від персональної критики щодо авторів. Рецензентам слід чітко формулювати власні думки, пояснювати та обґрунтовувати всі зроблені рекомендації. Також рецензенти мають повідомляти редколегію про будь-які власні сумніви щодо етичного змісту рецензованих матеріалів.


Відповідальність редакторів

Редактори журналу «Наукове пізнання: мето» повністю відповідають за прийняття рішення про публікацію статей в журналі та керуються в цьому політикою видання, визначеною редакційною колегією та закріпленою у вимогах законодавства, які застосовуються у випадку наклепу, порушення авторських прав та плагіату. Для прийняття рішення про публікацію матеріалу редактор має право консультуватися із заступником редактора та іншими членами редакційної колегії та рецензентами. Редактори мають оцінювати матеріали, виходячи лише з його інтелектуального наповнення, без огляду на расову або національну приналежність, стать, сексуальну орієнтацію, релігійні переконання, етнічне походження, громадянство або політичні переконання авторів. Редактори не мають права розкривати будь-яку інформацію щодо надісланих матеріалів нікому, крім авторів, рецензентів та потенційних рецензентів, та у визначених випадках членам редакційної колегії журналу.

Крім того, редактори мають забезпечити чесність процесу сліпого рецензування, не розкриваючи особистості автора або колективу авторів рецензентам та навпаки. Оцінюючи матеріал, поданий до опублікування, редактори, окрім застосування стандартних вимог до оцінки статті, якості її презентації та її наукової цінності, мають переконатися, що даний матеріал може завдати мінімальної етичної шкоди. Редактори мають визначити, чи переважає позитивний внесок статті над рівнем етичної шкоди, яку дане дослідження може заподіяти, у кожному конкретному випадку.